menu

Dysleksja

Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się mogą być zdefiniowane jako: niespodziewany i niewytłumaczalny stan u dziecka o inteligencji co najmniej w granicach normy, wyrażający się znacznym opóźnieniem w co najmniej jednym zakresie uczenia się.

Diagnoza, terapia i leczenie dysleksji

Przyczyna

Obecnie za przyczynę dysleksji przyjmuje się najczęściej mikrouszkodzenia układu nerwowego — niedostatecznie rozwinięte ośrodki, odpowiadające za percepcję wzrokową i słuchową. Przyjmuje się także czynniki genetyczne, lub środowiskowe, które niszczą mózg (zła dieta, stres).

Terminologia

Specjaliści wyróżniają kilka odmian dysleksji. Trudności typu dyslektycznego mogą występować oddzielnie lub łączyć się.

 • Dysleksja - to trudności w płynnym czytaniu (często połączona z trudnościami w pisaniu).
 • Dysortografia - to kłopoty z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym także nagminne popełnianie błędów ortograficznych, pomimo werbalnej znajomości zasad ortografii).
 • Dysgrafia - to problemy z kaligrafia, czyli tzw. Brzydkie pismo, trudne niekiedy do odczytania przez samego piszącego.
 • Hiperdysleksja - terminem ty określa się trudności w czytaniu ze zrozumieniem. Oznacza to że czytający dobrze opanował samą technikę czytania, ale słabo rozumie treść czytanego tekstu.

W praktyce wyróżnia się najczęściej trzy typy dysleksji:

 1. Dysleksja typu wzrokowego, gdzie występują przede wszystkim zaburzenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej;
 2. Dysleksja typu słuchowego, u podłoża której leżą zaburzenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej powiązane często z zaburzeniami językowymi;
 3. Dysleksja integracyjna- rozpoznanie jest wówczas, gdy rozwój funkcji percepcyjnych jest zgodny z wiekiem, natomiast zaburzony jest proces integrowania bodźców napływających z rożnych zmysłów.

Objawy

 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

Oferowane formy pomocy:

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 2. Metoda Tomatisa
 3. EEG-Biofeedback
 4. Integracja Sensoryczna
 5. Metoda Johansena
 6. Terapia czaszkowo - krzyżowa
 7. Kontakt z dietetykiem