menu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju rozwoju dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi opóźnieniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnościami w celu stymulowania ich rozwoju. Dotyczy dzieci w wieku od 0 (od urodzenia ) do momentu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

Wczesny rozwuj dziecka

"Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dzieci na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych tak, aby mogły lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych."Pomoc ta zapewniana jest przez najlepszych specjalistów: psychologów dziecięcych, neurologopedów, oligofrenopedagogów, terapeutów Integracji Sensorycznej i fizjoterapeutów Centrum Tomatisa.

Zajęcia z dzieckiem mogą obejmować usprawnianie ruchowe, rozwój mowy lub innych sposobów komunikowania się, stymulacji wielozmysłowej usprawniania słuchu, wzroku oraz umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Każdemu dziecku przysługuje indywidualny program wczesnego wspomagania opracowany przez zespół specjalistów. Szczególną uwagę zwraca się, aby był on zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka. Program ten jest wspólnie z rodzicami realizowany i oceniany w trakcie prowadzonej terapii. W razie potrzeby specjaliści zmieniają go w taki sposób, aby był on jak najlepiej dostosowany do aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Rodzice otrzymują porady, wsparcie oraz instruktaż w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem.

* Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez instytucję stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Jakie są cele WWR?

 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci z deficytami rozwoju
 • wzrost kompetencji intelektualnych, społecznych i emocjonalnych dzieci
 • wzrost zaangażowania rodziców w edukację wspierającą dziecko
 • wspieranie rodziców w realizacji działań edukacyjno-wychowawczych

Czego dotyczy zakres pomocy?

 • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
 • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

* Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki.

Niezbędna dokumentacja

 • wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
 • dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu powinno również otrzymać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania,

Jakie są wskazania do kompleksowej opieki WWR?

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego, w tym rozwoju mowy;
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • autyzm wczesnodziecięcy;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • sprzężona niepełnosprawność;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • zespół ADHD.

Jakie są wymagania, aby dziecko zostało przyjęte do Zespołu WWR?

 1. Dziecko może być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, jeśli posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół opiniujący z niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Do naszej poradni można zgłosić się z opinią o potrzebie WWR z innej placówki.
 3. Możliwe jest także staranie się o taką opinię w naszej Poradni.
 4. Konieczne jest dostarczenie do naszej poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów następujących dokumentów:
  • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (można znaleźć w dziale "Pliki do pobrania")
  • opinię przedszkola, jeżeli dziecko uczęszcza
  • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (można znaleźć w dziale "Pliki do pobrania")

Zespół specjalistów na podstawie wyników badań diagnostycznych oraz posiadanej dokumentacji wydaje opinię o potrzebie (lub nie) WWR i zalecenia do pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami.

Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać opinię o potrzebie WWR na podstawie posiadanego już orzeczenia.

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
29 May

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej