menu

Danuta Kasprzak

Stanowisko: logopeda, neurologopeda

Dyplom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze,– studia magisterskie -pedagogika w zakresie Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego;
Uniwersytet Wrocławski– Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii;
Uniwersytet Wrocławski– Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii.

Doskonalenie zawodowe:

 • Szkolenie - ADHD. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Analiza teoretyczna i formy pomocy
 • Szkolenie – Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Szkolenie – Metody pracy z dzieckiem z wadą słuchu
 • Warsztaty – Metoda Weroniki Sherborne
 • Szkolenie – Praca metodami aktywnymi w wychowaniu przedszkolnym
 • Szkolenie - Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii autyzmu
 • Szkolenie - Diagnozowanie umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym
 • Szkolenie - Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - Klanza
 • Szkolenie - "MAKATON" - Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Warsztaty - Edukacja Muzyczna Dzieci w Wieku Przedszkolnym z uwzględnieniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Szkolenie - Diagnoza osób ze spektrum autyzmu – Profil Psychoedukacyjny PEP- R Schoplera
 • Szkolenie - Kinezjologia Edukacyjna metody Paula Dennisona
 • Szkolenie - Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym
 • Szkolenie - Kształtowanie plastycznej wrażliwości dziecka”
 • Szkolenie - Metody integracyjne w pracy z grupą
 • Szkolenie - W trzy dni dookoła świata – pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym
 • Szkolenie – Podstawy Metody Marii Montessori
 • Szkolenie – Dziecko zdolne w przedszkolu
 • Szkolenie – Wczesna Interwencja
 • Szkolenie - Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.I
 • Szkolenie - Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.II
 • Szkolenie - Terapia ręki
 • Szkolenie - Trening Umiejętności Społecznych osób ze spektrum autyzmu