menu

Magdalena Patyk

Magdalena Patyk

Stanowisko: surdologopeda

Dyplom: Surdologopedia, logopedia ogólna, oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną, oligofrenopedagogika

Diagnoza i pomoc pedagogiczna

 • Diagnoza i ocena postępów w rozwoju umiejętności dzieci;
 • Diagnoza problemów pedagogicznych;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Diagnoza i pomoc pedagogiczna w trudnościach edukacyjnych i wychowawczych;
 • Diagnoza problemów szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
 • Badanie gotowości szkolnej.

Terapia:

 • Terapia indywidualna:
  • zaburzenia zachowania (w tym ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa lub zespół hiperkinetyczny).
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemy z rówieśnikami, częste konflikty
  • trudności w nauce (problemy z koncentracją, pamięcią)
  • opóźniony rozwój mowy (problemy z mową u dziecka)
  • zachowania agresywne, buntownicze, impulsywność, nieśmiałość
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja)
  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
 • Terapia grupowa;
 • Edukacja rodziców, wsparcie w problemach wychowawczo- edukacyjnych;
 • Terapia behawioralna, psychoterapia poznawcza;
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagana dziecka (dla rodziców również);
 • Stymulacja społeczno- emocjonalna;

Szkolenia:

 • Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi­ kurs specjalistyczny
 • Dzieci z zaburzeniami słuchu­podróż do integracji społecznej
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna­zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej PECS
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney ­szkolenie
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • W krainie muzyki­ zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych­ warsztaty metodyczne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców­ kurs
 • Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia­ wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z zespołem Downa­ warsztaty
 • Mowa i ruch­ wspomaganie komunikacji językowej dzieci z zespołem Downa­ warsztaty
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej cz. I­ kurs
 • Wykorzystanie elementów metody werbo­ tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z zaburzeniami komunikacji­ I etap ­ szkolenie
 • Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych­ szkolenie
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka­ kurs doskonalący