menu

Play Attention Learning System

Play Attention Learning System to system, który został opatentowany i wprowadzony do użytku przez naukowców NASA w celu usprawniania koncentracji uwagi astronautów i pilotów armii amerykańskiej. Obecnie znalazł szersze zastosowanie, między innymi w terapii osób cierpiących na ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz przejawiających różne trudności w nauce na poziomie przedszkola i szkoły.

play-attention

Play Attention Learning System jest całkowicie bezpieczny, a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach medycznych (www.playattention.com).

Play Attention Learning System, wykorzystując technikę edufeedbacku, umożliwia użytkownikowi sterowanie grami komputerowymi za pomocą koncentracji. Pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności skupiania uwagi w bardzo atrakcyjnej formie, która motywuje do pracy. Osoby mające problem z koncentracją i skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią przez długi czas utrzymać uwagę na grach video. Jednocześnie tak proste zadania, jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie, podtrzymywanie rozmowy, odrabianie lekcji, spokojne siedzenie są często dla nich niewykonalne lub sprawiają im olbrzymią trudność. Play Attention Learning System wykorzystuje fascynację dzieci i młodzieży techniką komputerową do usprawnienia ich procesów poznawczych i rozwijania koncentracji uwagi.

Użytkownik opisywanej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych. Zaopatrzony jest w opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują poziom koncentracji uwagi oraz procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczyć jakie robi postępy. Również terapeuta i rodzic mogą na bieżąco monitorować proces terapii. Po każdych zajęciach sporządzany jest wykres obrazujący między innymi poziom skupienia uwagi i zachowanie dziecka podczas realizacji zadań oraz szybkość ich wykonania. Możliwe jest również wykorzystywanie urządzenia podczas innych zadań wymagających szczególnego skupienia uwagi, np. odrabiania pracy domowej, czytania, pisania, wysłuchiwania instrukcji słownych, itp.

Osoba korzystająca z Play Attention otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne o:

 1. pozytywnych zmianach w koncentracji uwagi,
 2. rozwijaniu pamięci,
 3. umiejętności doprowadzania zadań do końca,
 4. umiejętności ignorowania bodźców rozpraszających.

Po zastosowaniu Play Attention Learning System można oczekiwać:

 1. Osiągnięcia umiejętności kończenia zadań.
 2. Usprawnienia pamięci krótkotrwałej.
 3. Obniżenia nadpobudliwości ruchowej i impulsywności.
 4. Poprawy rozumienia instrukcji.
 5. Poprawy w zakresie innych funkcji poznawczych.

Często w krótkim czasie, zachowanie użytkownika systemu może zostać zmodyfikowane tak, by obniżyć lub wyeliminować tendencję do nadpobudliwości ruchowej, impulsywności, rozpraszania się itp. Dzięki temu poprawie ulega umiejętność skupienia się na zadaniach, także tych z ograniczeniem czasowym, rozumienie instrukcji, pamięć i inne funkcje poznawcze.

 • odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,
 • czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,
 • nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,
 • jest określane jako „niewyuczalne”, choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,
 • potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,
 • często gubi rzeczy,
 • nie potrafi doprowadzić rozpoczętych zadań do końca,
 • jest niezorganizowane,
 • ma nagłe wybuchy gniewu,
 • ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,
 • nie potrafi ignorować rozpraszających je bodźców,

to Play Attention Learning System może mu pomóc przezwyciężyć powyższe problemy.

Jeśli jesteś człowiekiem dorosłym, który:

 • często gubi rzeczy,
 • angażuje się w liczne projekty, ale nie potrafi doprowadzić ich do końca,
 • jest niezorganizowany,
 • ma nagłe wybuchy gniewu,
 • ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,
 • nie potrafi ignorować rozpraszających go bodźców,

to Play Attention Learning System jest dla Ciebie szansą na poprawę jakości wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych i osobistych, co w rezultacie zaowocuje poczuciem psychicznego komfortu i wzrostem pewności siebie.

W celu osiągnięcia trwałych efektów terapii pacjent powinien uczestniczyć w minimum 1 godzinie zajęć tygodniowo przez okres co najmniej kilku miesięcy (zazwyczaj zleca się 18-30 sesji). Częstotliwość spotkań, ich ilość oraz czas trwania ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę problemów dziecka oraz możliwości rodziców.

Rozpoczęcie terapii poprzedza wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej oraz badanie pedagogiczne dziecka.

Program przeznaczony jest głównie do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz deficytów funkcji poznawczych. Pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności skupiania uwagi w bardzo atrakcyjnej formie, która motywuje do pracy. Dzięki temu w relatywnie krótkim czasie mózg na nowo uczy się jasnego myślenia, koncentrowania się oraz utrzymywania uwagi przez dłuższy czas.

Ostatnie aktualności:

Nowe niższe ceny

no image
18 Jul

Wakacyjne promocje! Wprowadziliśmy nowe, niższe ceny na wakacje.

Czytaj więcej

III ogólnopolska konferencja neuroterapeutów

no image
18 CZE

Braliśmy udział w III ogólnopolskiej konferencji neuroterapeutów oświatowych biofeedback.

Czytaj więcej